Bestuur


De bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders zijn onbezoldigd in functie.

Tot bestuurders zijn benoemd:

  • Rick-Rainel Savitsj Limon, in de functie van vice-voorzitter
  • Innocent Flavia Namwase, in de functie van secretaris
  • Phyllis Oduro-Kwarteng, penningmeester
  • Edsel Fransiscus Rogers, gezamenlijk bevoegd bestuurder

Het Bestuur heeft Raffic A. Osman benoemd als directeur en dhr Osman belast met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

De directeur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de Stichting Treasures Foundation, het begeleiden van de vrijwilligers en de uitvoering van de bestuursbesluiten en acties.