Missie en Doelstellingen

In 2014 vond de oprichting plaats en werden de rand voorwaardelijke zaken voorbereid. In 2015 wordt focus aangebracht in de doelstellingen van Stichting Treasures Foundation en wordt meer focus aangebracht binnen het werkgebied en de projecten van de Stichting.

De focus ligt bij het bieden van directe en effectieve steun aan hulpbehoevenden, met name degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen in de maatschappij, zoals drugs- en/of alcoholverslaafden, eenzame mensen, en minderbedeelden. Ook richten wij ons op de jeugd, die onze toekomst is.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten; 
  • het verzamelen, verstrekken en verspreiden van informatie;
  • het verlenen van onderdak en het verstrekken van voedsel aan mensen die dit nodig hebben;
  • verlenen van naschoolse opvang;
  • dagbesteding / dagactiviteiten voor ouderen;
  • het leggen en onderhouden van contacten met, alsmede samenwerken met personen en/of instellingen met een vergelijkbaar doel en voorst al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of hiertoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

voor meer informatie kunt u onze beleidsplan raadplegen via deze link:

Beleidsplan 2020-2022